วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ชนิด 4 สายพันธ์ุ

วิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่

การป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ดีที่สุด คือ การฉีดวัคซีน เนื่องจากไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่มีผลกระทบมาก เช่น ทำให้ต้องขาดงาน ขาดเรียน อย่างน้อย 7- 10 วัน และ ในบางรายอาจมีอาการรุนแรง จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล หรือมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง จนถึงขั้นเสียชีวิตได้

ดังนั้น การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันจึงมีความคุ้มค่ามากกว่า เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายในการรักษาเมื่อเป็นโรคแล้ว สิ่งสำคัญคือ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือใกล้ชิดกับคนที่เป็นหวัด ไม่ควรใช้ของใช้ต่าง ๆ ร่วมกัน โดยเฉพาะช้อน จาน ชาม และไม่ควรอยู่ในสถานที่แออัด เพราะเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จะกระจายอยู่ในอากาศ และน้ำมูก น้ำลาย ของคนที่เป็นโรคนี้

อย่างไรก็ตาม วัคซีนไข้หวัดใหญ่ควรฉีดทุกปี เพราะเชื้อไวรัสจะเปลี่ยนสายพันธ์ุที่ระบาดแต่ละปีไม่เหมือนกัน


ราคา   900   บาท

อัตราค่าวัคซีนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE