Standard (Premium)

อาคาร 1
บริการเพิ่มเติม
Free Wifi
บริการน้ำดื่ม
บริการชุดเครื่องดื่ม (วันแรก)
บริการหนังสือพิมพ์
สำหรับผู้ป่วยมุสลิม มีบริการชุดละหมาด ภาชนะ และไมโครเวฟแยกใช้เฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม สามารถแจ้งได้ที่เคาน์เตอร์พยาบาล
เตียงไฟฟ้า โซฟา โทรทัศน์ โทรศัพท์ ชั้นวางของ ตู้เสื้อผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ เครื่องทำน้ำร้อน โต๊ะรับประทานอาหาร ตู้เก็บของ ตู้นิรภัย ตู้เก็บยาสำหรับผู้ป่วย
รับบริการอาหารจากครัวฮาลาล โทร 0-2793-5099 ต่อ 5759
ขนาดห้อง 23-27 ตร.ม.
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
3,900 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
1,500 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
800 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
ราคารวม
6,200 บาท/วัน
*ราคารวมขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารที่เลือก // **ไม่รวมค่ายา ค่าแพทย์ ค่าตรวจพิเศษอื่น ๆ
บริการเพิ่มเติม
Free Wifi
บริการน้ำดื่ม
บริการชุดเครื่องดื่ม (วันแรก)
บริการหนังสือพิมพ์
สำหรับผู้ป่วยมุสลิม มีบริการชุดละหมาด ภาชนะ และไมโครเวฟแยกใช้เฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม สามารถแจ้งได้ที่เคาน์เตอร์พยาบาล
เตียงไฟฟ้า โซฟา โทรทัศน์ โทรศัพท์ ชั้นวางของ ตู้เสื้อผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ เครื่องทำน้ำร้อน โต๊ะรับประทานอาหาร ตู้เก็บของ ตู้นิรภัย ตู้เก็บยาสำหรับผู้ป่วย
รับบริการอาหารจากครัวฮาลาล โทร 0-2793-5099 ต่อ 5759
ขนาดห้อง 23-27 ตร.ม.
ห้องพักอื่นๆ
อาคาร 1
Newborn
ราคา : 1,300 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 1
VVIP
ราคา : 18,500 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 1
Newborn ICU
ราคา : 6,040 บาท/วัน
อ่านต่อ