เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.มนตรี พงษ์คุ้มภัย
 • อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
07:00-16:00
07:00-16:00
07:00-16:00
08:00-20:00
08:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ร่มเย็น ศักดิ์ทองจีน
 • อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-20:00
08:00-17:00
12:00-16:00
07:00-16:00
07:00-11:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ธงชัย เจนอนันตกุล
 • อายุรศาสตร์
 • อายุรแพทย์ผู้ชำนาญการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
07:00-12:00
07:00-12:00
07:00-12:00
07:00-12:00
07:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ญาณนุช เมตติกานนท์
 • อายุรศาสตร์
 • อายุรแพทย์ผู้ชำนาญการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00
08:00-19:00
08:00-12:00
08:00-17:00
08:00-17:00
09:00-12:00
08:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
พ.ท.นพ.ชาติวุฒิ ค้ำชู
 • อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
 • อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
 • เวชศาสตร์ครอบครัว
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
07:00-20:00
11:00-16:00
07:00-11:30
07:00-15:00
07:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.กุลวรา ดุษฎี
 • อายุรศาสตร์
 • เวชศาสตร์ครอบครัว อายุรศาสตร์โรคเลือด
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคเลือด
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
07:00-16:00
07:00-12:00
07:00-16:00
07:00-16:00
07:00-16:00
07:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ทิพรัตน์ รังสรรค์ปัญญา
 • อายุรศาสตร์
 • อายุรแพทย์ผู้ชำนาญการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
06:30-15:30
06:30-15:30
06:30-15:30
06:30-17:30
08:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ธนมิตร รุ่งศุภตานนท์
 • อายุรศาสตร์
 • อายุรแพทย์ผู้ชำนาญการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
12:00-21:00
09:00-21:00
09:00-21:00
09:00-21:00
08:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.มนูญ พรไชยะสิทธิ์
 • อายุรศาสตร์
 • เวชศาสตร์ครอบครัว
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-19:00
17:00-19:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.นฎา ขำกนก
 • อายุรศาสตร์
 • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคมะเร็ง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
16:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ศิริรัตน์ พฤกษ์ธนากุล
 • อายุรศาสตร์
 • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
 • อายุรศาสตร์โรคเลือด
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคเลือด และ โรคมะเร็ง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-15:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.สุทัศน์ เจียรภัทรกุล
 • อายุรศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
16.00-20.00
16.00-20.00
ดูเพิ่มเติม
อาจารย์ชนิกา วงศ์วานิช
 • ผู้ชำนาญการด้านโภชนาการและนักกำหนดอาหาร
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-19:00
09:00-19:00