Oriental

อาคาร 1
บริการเพิ่มเติม
Free Wifi 1 Account (3 วัน)
บริการน้ำดื่มฟรีวันละ 3 ขวด (ทุกวัน)
บริการชุดเครื่องดื่ม (น้ำผลไม้ นม และน้ำอัดลม) ฟรีเฉพาะวันแรก
บริการหนังสือพิมพ์ฟรี
สำหรับผู้ป่วยมุสลิม มีบริการชุดละหมาด ภาชนะ และไมโครเวฟแยกใช้เฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม สามารถแจ้งได้ที่เคาน์เตอร์พยาบาล
เตียงไฟฟ้า โซฟา โทรทัศน์ โทรศัพท์ ชั้นวางของ ตู้เสื้อผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ เครื่องทำน้ำร้อน ตู้เก็บของ
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
3,000 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
1,200 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
200 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
ราคารวม
4,400 บาท/วัน
*ไม่รวม ค่ายา ค่าแพทย์ ค่าตรวจพิเศษอื่นๆ รับบริการอาหารจากครัวฮอาลาล โทร 0-2793-5099 ต่อ 5759
บริการเพิ่มเติม
Free Wifi 1 Account (3 วัน)
บริการน้ำดื่มฟรีวันละ 3 ขวด (ทุกวัน)
บริการชุดเครื่องดื่ม (น้ำผลไม้ นม และน้ำอัดลม) ฟรีเฉพาะวันแรก
บริการหนังสือพิมพ์ฟรี
สำหรับผู้ป่วยมุสลิม มีบริการชุดละหมาด ภาชนะ และไมโครเวฟแยกใช้เฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม สามารถแจ้งได้ที่เคาน์เตอร์พยาบาล
เตียงไฟฟ้า โซฟา โทรทัศน์ โทรศัพท์ ชั้นวางของ ตู้เสื้อผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ เครื่องทำน้ำร้อน ตู้เก็บของ
ห้องพักอื่นๆ
อาคาร 1
Newborn
ราคา : 1,200 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 1
Newborn with Condition
ราคา : 1,900 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 2
Deluxe for Sleep Lab
ราคา : 13,500 บาท/วัน
อ่านต่อ