วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ (3เข็ม)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก

เป็นวีคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (Human papillomavirus : HPV) 4 สายพันธ์ุ คือ

  • สายพันธ์ุ 6 และ 11 ซึ่งเป็นสายพันธ์ุที่ก่อให้เกิดโรคหูดหงอนไก่ได้ ประมาณ 70%
  • สายพันธ์ุ 16 และ 18 ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกได้ ประมาณ 90%

ฉีดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ตั้งแต่อายุ 9 ปี ขึ้นไป

  • เด็กหญิง/เด็กชาย อายุมากกว่า 15 ปี ฉีด 3 เข็ม ห่างกัน 0, 2, 6 เดือน
  • ผู้ใหญ่ ฉีด 3 เข็ม ห่างกัน 0, 2, 6 เดือน

 

**อัตราค่าบริการดังกล่าว**
รวมค่า วัคซีน 3 เข็ม ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการ 3 ครั้ง **ไม่รวมค่าแพทย์**


ราคา   8,500   บาท


*หมายเหตุ
1. อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
2. อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์
3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อัตราค่าวัคซีนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE