Newborn

อาคาร 1
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
400 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
400 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
200 บาท/วัน
ค่าผ้าอ้อมสำเร็จรูป
200 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
เลือกประเภทอาหาร
ค่าบริการชงนม 100 บาท/วัน
ราคารวม
1,200 บาท/วัน
ไม่รวมค่ายา ค่าแพทย์ ค่าตรวจพิเศษอื่นๆ
ห้องพักอื่นๆ
อาคาร 1
Premier
ราคา : 3,600 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 1
Waiting Room
ราคา : 3,200 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 2
Oriental with Lounge
ราคา : 5,400 บาท/วัน
อ่านต่อ