วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ ชนิด 23 สายพันธุ์ (สำหรับผู้ใหญ่)

ระยะเวลา : 1 มิถุนายน 2565 - 31 ธันวาคม 2565

วัคซีนนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่บุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค หรือเมื่อเกิดการติดเชื้อนิวโมคอคคัสแล้ว อาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น บุคคลที่มีอายุมากกว่า 65 ปี บุคคลที่มีอายุ 2-65 ปี ที่ไม่มีม้ามหรือม้ามทำงานบกพร่อง ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวานที่มีการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ดี โรคหัวใจวาย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคตับแข็ง โรคไตวายเรื้อรัง ผู้ป่วยที่มีการรั่วของน้ำไขสันหลัง ผู้ป่วยโรคหอบหืด ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ บุคคลที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องรุนแรง และผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะหรือไขกระดูก พิจารณาให้วัคซีนชนิดโพลีแซคคาไรด์ (PPV-23) ซ้ำอีก 1 ครั้ง หลังจากการฉีด PPV-23 เข็มแรก 5 ปี ในกรณีผู้ป่วยที่ไม่มีม้าม หรือพิจารณาฉีดวัคซีน PPV-23 ซ้ำในผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ที่เคยได้รับวัคซีน PPV-23 เข็มแรกก่อนอายุ 65 ปี ปัจจุบันยังไม่แนะนำให้ฉีดวัคซ๊นชนิด PPV-23 มากกว่า 2 ครัั้ง

 

รายละเอียดประกอบด้วย

 

  • พบแพทย์ให้คำแนะนำก่อนรับวัคซีน
  • วัคซีนปอดอักเสบ ชนิด 23 สายพันธุ์ 1 เข็ม
  • เวชภัณฑ์ ที่ใช้ในการฉีดวัคซีน
  • ค่าบริการโรงพยาบาล

ราคา   1,700   บาท

อัตราค่าวัคซีนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE