วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ ชนิด 23 สายพันธุ์ (สำหรับผู้ใหญ่)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2566 - 30 เมษายน 2567

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสปัจจุบันมีอยู่ 2 ชนิด ซึงครอบคลุมสายพันธุ์ที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย
– Pneumococcal conjugate vaccine (PCV13) ครอบคลุมเชื้อ 13 สายพันธุ์ ที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรงในผู้ใหญ่ และในเด็ก
– Pneumococcal polysaccharide vaccine (PPV23) ครอบคลุมเชื้อ 23 สายพันธุ์ ที่ก่อให้เกิดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง

 

วัคซีนนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่บุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค หรือเมื่อเกิดการติดเชื้อนิวโมคอคคัสแล้ว อาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น บุคคลที่มีอายุมากกว่า 65 ปี บุคคลที่มีอายุ 2-65 ปี ที่ไม่มีม้ามหรือม้ามทำงานบกพร่อง ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวานที่มีการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ดี โรคหัวใจวาย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคตับแข็ง โรคไตวายเรื้อรัง ผู้ป่วยที่มีการรั่วของน้ำไขสันหลัง ผู้ป่วยโรคหอบหืด ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ บุคคลที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องรุนแรง และผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะหรือไขกระดูก

 

คำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนชนิดนี้

***ไม่ควรฉีดวัคซีนวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสทั้ง 2 ชนิดนี้ในวันเดียวกัน และควรพบแพทย์เพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติมก่อนรับวัคซีน หากแพทย์พิจารณาแล้วว่าท่านควรฉีดวัคซีน ชนิด 13 สายพันธุ์ ท่านควรฉีด PCV13 ก่อน 1 เข็ม แล้วหลังจากนั้นอย่างน้อย 1 ปี จึงเริ่มฉีดวัคซีนชนิด PPV23 เพื่อกระตุ้นและเสริมภูมิ อีก 1 เข็ม

 

รายละเอียดประกอบด้วย

  • พบแพทย์ให้คำแนะนำก่อนรับวัคซีน
  • วัคซีนปอดอักเสบ ชนิด 23 สายพันธุ์ (PPV-23) 1 เข็ม
  • เวชภัณฑ์ ที่ใช้ในการฉีดวัคซีน
  • ค่าบริการโรงพยาบาล

ราคา   1,700   บาท

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาลทุกอย่างแล้ว

อัตราค่าวัคซีนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE