วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ ชนิด 13 สายพันธุ์ (สำหรับผู้ใหญ่)

ระยะเวลา : 1 มิถุนายน 2565 - 31 ธันวาคม 2565

วัคซีนนี้เหมาะสมสำหรับบุคคลที่มีอายุมากกว่า 65 ปี บุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส โดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังหรือผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องในทุกช่วงอายุ ปัจจุบันแนะนำให้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 1 เข็ม และยังไม่มีคำแนะนำให้ฉีดเข็มกระตุ้นซ้ำโดยใช้วัคซีนชนิดคอนจูเกต (PCV-13) ในคนทั่วไป ยกเว้นมีการฉีดวัคซีนชนิดคอนจูเกต (PCV-13) ซ้ำในผู้ที่ปลูกถ่ายไขกระดูก และผู้ป่วยเอดส์ที่มีค่า CD4+ ต่ำมาก วัคซีนป้องกันปอดอักเสบชนิด13 สายพันธุ์ (PCV13) เป็นวัคซีนชนิดคอนจูเกตที่กระตุ้นทั้งทีเซลล์และพลาสมาเซลล์ ซึ่งกระตุ้นภูมิคุ้มกันบริเวณเยื่อบุทางเดินหายใจได้ดีกว่าและทำให้มีภูมิคุ้มกันขึ้นสูงมากกว่า/ยาวนานกว่า

รายละเอียดประกอบด้วย


1.พบแพทย์ให้คำแนะนำก่อนรับวัคซีน
2.วัคซีนปอดอักเสบ ชนิด 23 สายพันธุ์ 1 เข็ม
3.เวชภัณฑ์ ที่ใช้ในการฉีดวัคซีน
4.ค่าบริการโรงพยาบาล


ราคา   3,200   บาท

อัตราค่าวัคซีนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE