นพ.ไกรสร เต็งเกียรติ์ตระกูล
ศูนย์หัวใจ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2526
  • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ.2532
  • ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
07:00-12:00
พุธ
07:00-15:00
พฤหัสบดี
07:00-15:00
ศุกร์
07:00-15:00
เสาร์
อาทิตย์