นพ.อนันต์ ธาราชีวิน
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาผ่าตัดส่องกล้องข้อกระดูกเท้าและข้อเท้า
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550
  • วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ พ.ศ. 2557
  • อนุสาขาศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า พ.ศ. 2558
  • ประกาศนียบัตร อบรมหลักสูตร Procedural Sedation พ.ศ. 2562
  • ประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562 (BLS Provider)
  • แพทยสภา ออกใบอนุญาต เลขที่ ว.35586
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-20:00
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
พฤหัสบดี
08:00-20:00
ศุกร์
13.00-20.00
เสาร์
อาทิตย์
08:00-16:00
บทความที่เกี่ยวข้อง