พญ.วิลารัตน์ ไวโรจนกุล
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ออร์โธปิดิกส์
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา ออร์โธปิดิกส์
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง ศัลยแพทย์ชำนาญการกระดูกข้อมือ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2552
  • วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ พ.ศ. 2559
  • ประกาศนียบัตรศูนย์ศัลยกรรมมือ ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2561
  • แพทยสภา ออกใบอนุญาต เลขที่ ว.38924
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
17:00-20:00
พุธ
13:00-17:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08:00-17:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง