นพ.วรุตม์ พลสวัสดิ์ชัย
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ออร์โธปิดิกส์
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาออร์โธปิดิกส์
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขามะเร็งกระดูก
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555
  • วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ พ.ศ. 2562
  • แพทยสภา ออกใบอนุญาต เลขที่ ว.43916
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ลาศึกษาต่อตั้งแต่ 5 ก.ค. 67-30 มิ.ย. 68
บทความที่เกี่ยวข้อง