พันเอก นพ.มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2528
  • วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ พ.ศ. 2535
  • ประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562 (BLS Provider)
  • แพทยสภา ออกใบอนุญาต เลขที่ ว.13570
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
12:00-20:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง