นพ.ฟูเศรษฐ จงเฟื่องปริญญา
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2524
  • วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ พ.ศ. 2530
  • วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2548
  • ประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559 (BLS Provider)
  • แพทยสภา ออกใบอนุญาต เลขที่ ว.10289
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 2,4
บทความที่เกี่ยวข้อง