พญ.ศนิ ทวิวัฒนะ
แผนกอายุรกรรมระบบประสาทและสมอง
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาประสาทวิทยา
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา เวชศาสตร์ลมชัก
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554
  • วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา พ.ศ. 2561
  • ประกาศนียบัตรสาขาเวชศาสตร์ลมชัก พ.ศ.2565
  • แพทยสภา ออกใบอนุญาตเลขที่ ว.41222
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
17:00-20:00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง