พญ.ณิชาบูล โชติขจรเกียรติ
แผนก ตา
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา จักษุวิทยา
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง อนุสาขาจักษุเด็กและตาเข
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกียรตินิยมอันดับ 2 พ.ศ. 2555
  • วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา จักษุวิทยา พ.ศ. 2561
  • ประกาศนียบัตรความชำนาญเฉพาะทาง อนุสาขา จักษุเด็กและตาเข พ.ศ. 2563
  • แพทยสภา ออกใบอนุญาตเลขที่ ว.43975
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
*หมายเหตุ : พญ.ณิชาบูล โชติขจรเกียรติ จักษุแพทย์เด็ก ชำนาญการโรคตาเขในเด็ก โทรนัดตรวจที่ 027935099 ต่อ 5491 และ 5789