นพ.ประกาศิต สงวนจิต
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาด้านผ่าตัดส่องกล้อง ข้อเข่า ข้อไหล่
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2537
  • วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ พ.ศ. 2544
  • วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว
  • แพทยสภา ออกใบอนุญาต เลขที่ ว.19704
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
17:00-20:00
อาทิตย์
08:00-13:00
บทความที่เกี่ยวข้อง