นพ.เทพชัย ธรรมิกสกุล
แผนก ตา
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา จักษุวิทยา
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551
  • วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา จักษุวิทยา พ.ศ. 2557
  • ประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา พ.ศ.2561
  • แพทยสภา ออกใบอนุญาตเลขที่ ว.37538
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
16:00-20:00 (สัปดาห์ที่1,3,5)
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์