นพ.อัครภพ ตั้งสำเริงวงศ์
แผนก ตา
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา จักษุวิทยา
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง อนุสาขา จอตาและวุ้นตา
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2549
  • วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา จักษุวิทยา พ.ศ. 2554
  • ประกาศนียบัตรความชำนาญเฉพาะทาง อนุสาขา จอตาและวุ้นตา พ.ศ. 2557
  • แพทยสภา ออกใบอนุญาตเลขที่ ว.34728
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
16:00-20:00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
10:00-16:00 สัปดาห์ที่ 2,4
เสาร์
อาทิตย์
นพ.อัครภพ ตั้งสำเริงวงศ์ ตรวจผู้ป่วยนัดหมายล่วงหน้า โทร 02-793-5099 ต่อ 5491