นพ.อรรถ โกศลสุรเสนีย์
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ออร์โธปิดิกส์
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา ออร์โธปิดิกส์
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556
  • วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ออร์โธปิดิกส์ พ.ศ. 2563
  • แพทยสภา ออกใบอนุญาต เลขที่ ว.47324
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
17:00-20:00
เสาร์
อาทิตย์