นพ.สาร์รัฐ สุทธิพงษ์
แผนกศัลยกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับ 1 พ.ศ. 2556
  • วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา ศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2561
  • วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา ศัลยศาสตร์หลอดเลือด พ.ศ. 2565
  • แพทยสภา ออกใบอนุญาตเลขที่ ว.45809
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
17:00-20:00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์