นพ.วิทวัส ทรัพย์ธนากร
แผนก ตา
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จักษุวิทยา
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา จักษุวิทยา
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
  • วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา จักษุวิทยาเด็กและตาเข พ.ศ. 2565
  • แพทยสภา ออกใบอนุญาตเลขที่ ว.50679
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08:00-13:00 สัปดาห์ 2,4
อาทิตย์