นพ.พันธุ์ศักดิ์ เมืองขุนรอง
แผนกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ( ศิริราชพยาบาล ) พ.ศ. 2557
  • วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา พ.ศ. 2564
  • แพทยสภา ออกใบอนุญาตเลขที่ ว.47528
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
17:00-20:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง