นพ.พงศ์ปณต ศรศักรินทร์
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ออร์โธปิดิกส์
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาออร์โธปิดิกส์
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทางสาขา ด้านเท้าและข้อเท้า
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2555
  • วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ พ.ศ. 2560
  • แพทยสภา ออกใบอนุญาต เลขที่ ว.44554
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08:00-17:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง