นพ.ธีนาถ กาญจนสิงห์
แผนกสูตินรีเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  • สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการด้านมารดาและทารกในครรภ์
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตร สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปี 2557
  • วุฒิบัตร เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปี 2560
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
16:00-20:00 สัปดาห์ที่ 2,4
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง