ผศ.นพ.ชินกาจ บุญญสิริกูล
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ออโธปิดิกส์
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา ออร์โธปิดิกส์
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทางด้านมือ และข้อมือ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549
  • วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ พ.ศ. 2556
  • ประกาศนียบัตร อบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ออร์โธปิดิกส์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556
  • แพทยสภา ออกใบอนุญาต เลขที่ ว.33967
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
17:00-20:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง