รายการจอง

รายการที่จอง
แพคเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี Liquid Prep+HPV DNA PCR
2,450 บาท
ราคารวม
2,450 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย