รายการจอง

รายการที่จอง
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (สำหรับผู้ที่ไม่มีอาการ)
5,990 บาท
ราคารวม
5,990 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย