แนวทางการฉีดวัคซีนและตรวจค้นหาโรคตั้งแต่ลูกเกิดจนโต

>21 ก.ค. 2563 | เขียนโดย รพ. เด็กสินแพทย์

 

แนวทางการฉีดวัคซีนและตรวจค้นหาโรคหรือความผิดปกติที่ซ่อนเร้นในเด็ก

อายุ

  วัคซีนและการตรวจค้นหาโรคหรือความผิดปกติที่ช่อนเร้นในเด็ก

แรกเกิด

– วัณโรค (BCG), ไวรัสตับอักเสบ บี ครั้งที่ 1 (HBV1)

– ตรวจค้นหาภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน

– ตรวจค้นหาภาวะหัวใจพิการแต่กําเนิด, ตรวจค้นหาภาวะตัวเหลือง

แรกเกิด – 1 ปี

– ตรวจค้นหาภาวะการได้ยินที่บกพร่อง

1-2 เดือน

– ไวรัสตับอักเสบ บี ครั้งที่ 2 (HBV2)

2 เดือน

– คอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอ ครั้งที่ 1 (DPT1+Polo1)

– เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ ครั้งที่ 1 (Hib1)

– เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อไอพีดี ครั้งที่ 1 (IPD1)

– ไวรัสโรต้า ครั้งที่ 1 (Rota Virust)

4 เดือน

– คอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอ ครั้งที่ 2 (DPT2 + Polio2)

– เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อซิบ ครั้งที่ 2 (Hib2)

– เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อไอพีดี ครั้งที่ 2 (IPD2)

– ไวรัสโรต้า ครั้งที่ 2 (Rota Virus2)

6 เดือน

– คอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอ ครั้งที่ 3 (DPT3+Polio3)

– เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ ครั้งที่ 3 (Hib3)

– เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อโอพีดี ครั้งที่ 3 (IPD3)

– ไวรัสโรต้า ครั้งที่ 3 (Rota Virus3) (ชนิดให้ 3 ครั้ง)

– ไวรัสตับอักเสบ บี ครั้งที่ 3 (HBV3)

– ไข้หวัดใหญ่ (2 ครั้งห่างกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์)

– ตรวจสุขภาพฟันเด็ก (เมือฟันซี่แรกขึ้น)

6-12 เดือน

– ตรวจค้นหาภาวะขาดธาตุเหล็กและเลือดจาง
9-12เดือน– หัด, หัดเยอรมัน, คางทูม ครั้งที่ 1 (MMR1)

– ไข้สมองอักเสบ ครั้งที่ 1 (Live JE1)

1 ปี ขึ้นไป– ไข้สมองอักเสบ ครั้งที่ 2 (Live JE2) (ห่างกัน 3 เดือน – 1 ปี)

– อีสุกอีใส ครั้งที่ 1 (Varicella 1)

– ไวรัสตับอักเสบ เอ ครั้งที่ 1 (HAV1)

– ไวรัสตับอักเสบ เอ ครั้งที่ 2 (HAV2) (ห่างกัน 6-12 เดือน)

– ตรวจสุขภาพฟันเด็ก (ทุก 6 เดือน, ตรวจค้นหาภาวะภูมิแพ้ (อาหาร, อากาศ)

1-6 ปี– ตรวจค้นหาภาวะขาดธาตุเหล็กและเลือดจาง
12-15 เดือน– เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อไอพีดี ครั้งที่ 4 (IPD4)
18 เดือน– คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ครั้งที่ 4 (DPT4+Polio4)

– เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ ครั้งที่ 4 (Hib4) (ตามดุลยพินิจของแพทย์)

– ตรวจสุขภาพฟันเด็ก

2 ปีขึ้นไป– ไข้ไทฟอยส์ (ตามดุลยพินิจของแพทย์)

– ตรวจสุขภาพฟันเด็ก (ทุก 6 เดือน)

2-6 ปี– หัด, หัดเยอรมัน, คางทูม ครั้งที่ 2 (MMR2)

– ตรวจค้นหาภาวะอดกลั้นทางเดินหายใจขณะหลับ (กรณีเด็กมีภาวะหายใจเสียงดัง, หายใจลําบาก)

3-6 ปี– ตรวจค้นหาภาวะสายตาผิดปกติ 1 ครั้ง (หลังจาก 6 ปี (ตรวจทุก 2 ปี)

– ตรวจค้นหาภาวะขาดธาตุเหล็กและเลือตจาง

4 ปี ขึ้นไป– ตรวจค้นหาโรคสมาธิสั้น
4-6 ปี– คอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอ ครั้งที่ 5 (DPT5+Polio5)

– อีสุกอีใส ครั้งที่ 2 (Varicella2) (หรือห่างจากครั้งแรกอย่างน้อย 3 เดือน)

– ตรวจสุขภาพฟันเด็ก (ทุก 6 เดือน)

6 ปี ขึ้นไป– ตรวจค้นหาภาวะสมรรถภาพทางปอดผิดปกติ (กรณีเด็กมีภาวะหลอดลมไว, หอบบ่อยๆ 3 ครั้งขึ้นไปในช่วงชีวิต)
6 – 9 ปี– ตรวจค้นหาภาวะหนุ่ม-สาว ก่อนวัยที่อาจทําให้เด็กตัวเตี้ย (เพศหญิง 6-8 ปี /  เพศชาย 6-9 ปี)
9 ปี ขึ้นไป– วัคซีนไข้เลือดออก 3 เข็ม (0, 6, 12 เดือน ตามลําดับ)
สําหรับผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อน (ตามลำดับ)
9-10 ปี– วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ฉีดได้ทั้งหญิง/ ชาย
ชนิดฉีด 3 เข็ม (0, 1-2, 6 เดือนตามลําดับ)
ชนิดเฉีด 2 เข็ม (0, 6-12 เดือนตามลําดับ)
11-12 ปี– คอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก (Tdap), และฉีด Td ทุก 10 ปี
11-14 ปี– ตรวจค้นหาภาวะขาดธาตุเหล็กและลือดจาง (ควรทําในเด็กหญิง)
ทุกช่วงอายุ– ตรวจค้นหาภาวะขาดวิตามินดีในเด็กกลุ่มเสี่ยง

 

 

พบแพทย์เฉพาะทาง ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาใกล้บ้านคุณ (คลิก link เพื่อนัดพบแพทย์เฉพาะทาง)

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์  

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา 

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

SHARE
ข้อเสนอดีๆที่แนะนำ