เวลาออกตรวจ
ทันตกรรมเด็ก
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.นภนิต เซียศิริวัฒนา
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
13:00-20:00 (สัปดาห์ที่ 4)
13:00-20:00
13:00-19:00
09:00-19:00 (สัปดาห์ที่ 1,2,3)
13:00-19:00
09:00-19:00
09:00-19:00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.ธนพร พิศาลชัยยงค์
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
13:00-20:00
13:00-20:00
13:00-19:00
09:00-16:30
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.เปรมฤดี ปฐมกสิกุล
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
09.00-16.00
09.00-16.00
09.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.ณิชชารีย์ รักษ์พิชิตเจริญ
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.สุปัญญา นัยวิกุล
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
09.00-17.00 สัปดาห์ที่ 2,4
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.ขวัญชนก ตัณฑเศรษฐี
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
09.00-17.00 สัปดาห์ที่ 1,3,5
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.ปิยะวรรณ ตั้งละมัย
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
09:00-16:00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.ดารณี วิทวัสพงศาทิพย์
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.พิริยา หลีรัตนะ
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
09.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.เสาวรส จันศิษย์ยานนท์
 • ทันตกรรมเด็ก
 • ทันแพทย์ผู้ชำนาญการด้านจัดฟันเด็ก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:30-18:00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.วริฏฐา ทองตัน
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
09.00-17.00
09.00-17.00

*หมายเหตุ : ทพญ.ณิชชารีย์ ออกตรวจสัปดาห์ที่