เวลาออกตรวจ
ทันตกรรมเด็ก
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.วริฏฐา ทองตัน
  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
09.00-16.00
09.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.นภนิต เซียศิริวัฒนา
  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
13.00-20.00
13.00-19.00
13.00-19.00
09.00-19.00
09.00-19.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.ธนพร พิศาลชัยยงค์
  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
13:00-20:00
13:00-20:00
13:00-19:00
09:00-16:30
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.เปรมฤดี ปฐมกสิกุล
  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
09.00-16.00
09.00-16.00
09.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.ณิชชารีย์ รักษ์พิชิตเจริญ
  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
16.30-19.00 จันทร์ที่ 3 ของเดือน
13:00-19:00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.สุปัญญา นัยวิกุล
  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
09.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.ขวัญชนก ตัณฑเศรษฐี
  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
09.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.ปิยะวรรณ ตั้งละมัย
  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
9.00-16.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.ดารณี วิทวัสพงศาทิพย์
  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.

*หมายเหตุ : ทพญ.ณิชชารีย์ ออกตรวจสัปดาห์ที่

*หมายเหตุ : ทพญ.สุปัญญา ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4

*หมายเหตุ : ทพญ.ขวัญชนก ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5