เวลาออกตรวจ
โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.สิรินยา บุญธนาพิบูลย์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตาบอลิสม
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
09.00-19.00
08.00-12.00
09.00-16.00
12.00-20.00
15.00-23.00
10.00-14.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตาบอลิสม
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
09.00-12.00 สัปดาห์ที่ 1 3 และ 5
ดูเพิ่มเติม
พญ. พลินี ศิริธรรม
  • กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตาบอลิสม
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
18:30-20:30 สัปดาห์ที่ 1 , 3

*หมายเหตุ : พญ.วรลักษณ์ ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1 3 และ 5 แพทย์เฉพาะต่อมไร้ท่อ ให้โทรนัดเวลาที่ OPD เด็ก เคาน์เตอร์ 2 โทร 7004,7222

*หมายเหตุ : พญ. พลินี ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1 และ 3