โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี Thin Prep

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี Thin Prep

  • ตรวจโดยสูตินรีแพทย์ชำนาญการเฉพาะทาง
  • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี ติน เพร็พ (Thin Prep)
  • เป็นวิธีการตรวจที่มีการใช้น้ำยา หรือ สารเคมีมาช่วยในการขจัดเซลล์หรือ เนื้อเยื่ออื่น ๆ ที่ไม่ใช่เซลล์มะเร็งออกไปก่อน ช่วยให้สามารถค้นหาเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นกว่าวิธีดั้งเดิม

 

วิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

  • แป๊บสเมียร์ (Conventional Pap Smear)

เป็นวิธีการตรวจคัดกรองเบื้องต้นแบบดั้งเดิม การค้นหาโรคด้วยวิธีนี้จะได้ผลเร็วและดี ขึ้นอยู่กับความชำนาญการของผู้อ่านผลการตรวจ เทคนิคนี้พบว่าอาจมีเซลล์และเนื้อเยื่ออื่น ๆ ปนอยู่บนสไลด์มาก อาจบดบังเซลล์มะเร็งได้

 

  • ลิควิดเพร็พและตินเพร๊พ (Liquid Prep & Thin Prep)

เป็นวิธีการตรวจที่มีการใช้น้ำยา หรือ สารเคมีมาช่วยในการขจัดเซลล์หรือ เนื้อเยื่ออื่น ๆ ที่ไม่ใช่เซลล์มะเร็งออกไปก่อน ช่วยให้สามารถค้นหาเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นกว่าวิธีดั้งเดิม

  • เอชพีวี พีซีอาร์ (HPV DNA PCR)

เป็นการใช้เทคนิคในการตรวจหาเชื้อไวรัส เอช พี วี สายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก จึงเป็นเทคนิคที่มีความไวมากสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่เมื่อมีการติดเชื้อ ก่อนกลายเป็นมะเร็งปากมดลูก หากตรวจหาด้วยวิธีนี้ร่วมกับลิควิด เบส หรือ ตินเพร็พ จะทำให้การตรวจหามะเร็งปากมดลูกมีความแม่นยำมากขึ้นถึง 95-99%

 

“มะเร็งปากมดลูก…เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อย ในผู้หญิงไทยและผู้หญิงทั่วโลก ประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่กว่า 6,000 รายต่อปี และมีอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกมากกว่า 3,000 รายต่อปี”

 

สตรีวัยเจริญพันธุ์ รวมทั้งสตรีที่หมดประจำเดือนแล้ว ควรได้รับการตรวจระบบสืบพันธุ์อย่างสม่ำเสมอ หากพบความผิดปกติจะได้รับการรักษา และคำแนะนำในการดูแลจากสูตินรีแพทย์ชำนาญการเฉพาะทาง


ราคา   1,500   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ
1 ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ เวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
2 ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ
3 เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น

SHARE
Recommened Program & Packages

แพ็กเกจคลอดบุตร
แพ็กเกจคลอด (แบบผ่าตัดคลอด)
ราคา
52,000 ฿
แพ็กเกจคลอดบุตร
แพ็กเกจคลอด (ธรรมชาติ)
ราคา
40,000 ฿
แพ็กเกจฝากครรภ์
แพ็กเกจฝากครรภ์-A
ราคา
23,000 ฿