รายการจอง

รายการที่จอง
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี Thin Prep
1,500 บาท
ราคารวม
1,500 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย