รายการจอง

รายการที่จอง
แพ็กเกจคลอด (แบบผ่าตัดคลอด)
52,000 บาท
ราคารวม
52,000 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย