เวลาออกตรวจ
แผนกสูตินรีเวช
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.นภดล ใยบัวเทศ
 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • สูตินรีแทพย์ผู้ชำนาญการด้านมีบุตรยาก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
10:00-16:00
09:00-17:00
10:00-16:00
10:00-16:00
10:00-16:00
09:00-18:00
10:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.พรชัย เมฆอรียะ
 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
 • สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ มะเร็งนรีเวช และการส่องกล้องผ่าตัดนรีเวช
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00
08:00-20:00
08:00-17:00
08:00-15:00
08:30-15:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.เกตุ คุณากรปรมัตถ์
 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-12:00
08:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ศรีวรรณ รุจิรวัฒนกุล
 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • เวชศาสตร์ครอบครัว
 • สูตรินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-14:00
08:00-17:00
08:00-20:00
08:00-17:00
08:00-17:00
09:00-14:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.รุ่งโรจน์ เอง
 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • เวชศาสตร์ครอบครัว
 • สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
17:00-20:00
17:00-20:00
17:00-20:00
09:00-16:00
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พล.อ.ต.ผศ.นพ. วิบูลย์ เรืองชัยนิคม
 • เวชศาสตร์ครอบครัว
 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
 • สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการด้านมารดาและทารกในครรภ์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ปาลียา เหมะพรรณ์
 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-20:00
08:00-20:00
12:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.สุดาวดี อุปพันธ์
 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
09:00-15:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.อรดา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
13:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.แพร ทรัพย์สำรวย
 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.รติพร ฉัตรไชยาฤกษ์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
16.00-20.00 (สัปดาห์ที่ 2,4)