เวลาออกตรวจ
ศูนย์สุขภาพสตรี
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.สุพิชฌาย์ แจ่มใส
  • สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00–17.00
08.00–17.00
08.00–19.00
08.00–14.00
08.00–16.00
08.00–19.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.สิตานัน ภานุนำภา
  • สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (OBGPSA)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
10.00-20.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ณัฐฐิณี ศรีสันติโรจน์
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00–21.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.กณิกนันต์ หนุนแหลมทอง
  • สูตินรีแพทย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00–16.00
09.00–16.00
09.00–16.00
09.00–16.00
10.00–20.00
09.00–16.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.พิชัย แซ่ตั่น
  • สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (OBGPSA)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00
10.00-20.00
08.00-17.00
10.00-20.00
08.00-17.00
08.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ต่อศักดิ์ อังคณานุพงศ์
  • สูตินรีแพทย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00–17.00
08.00–17.00
08.00–14.00
10.00–20.00
08.00–17.00