เวลาออกตรวจ
ศูนย์สุขภาพสตรี
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.สุพิชฌาย์ แจ่มใส
 • สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00–17.00
08.00–17.00
08.00–19.00
08.00–14.00
08.00–16.00
08.00–19.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.กณิกนันต์ หนุนแหลมทอง
 • สูตินรีแพทย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00–17.00
09.00–17.00
09.00–17.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.พิชัย แซ่ตั่น
 • สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (OBGPSA)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00
10.00-20.00
08.00-17.00
10.00-20.00
08.00-17.00
08.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.สิตานัน ภานุนำภา
 • สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (OBGPSA)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
10.00-20.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ต่อศักดิ์ อังคณานุพงศ์
 • สูตินรีแพทย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00–17.00
08.00–17.00
10.00-20.00
10.00–20.00
08.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
นพ. วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ
 • อนุสาขา เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
 • สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-17.00*
ดูเพิ่มเติม
พญ.กมลวรรณ์ กลการประเสริฐ
 • สูตินรีแพทย์ สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • อนุสาขา เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
14.00-18.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ดวงสมร เกียรติสุดา
 • สูตินรีแพทย์ สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • อนุสาขา เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-17.00*
ดูเพิ่มเติม
พญ.ณัฐฐิณี ศรีสันติโรจน์
 • สูตินรีแพทย์ สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • อนุสาขา เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00–20.00

*หมายเหตุ : วันอาทิตย์ที่ 14,28

*หมายเหตุ : *วันอาทิตย์ที่ 7,21