เวลาออกตรวจ
ศูนย์กุมารเวช
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.ภัทรวดี งามเนตร
 • กุมารแพทย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-15.00
08.00-15.00
08.00-15.00
08.00-14.00
08.00-12.00
09.00-12.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.อุมาพร ฉันท์พุทธิเวท
 • กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00–14.00
08.00–19.00
08.00–17.00
08.00–19.00
08.00–17.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.อัญญ์ชิศา วงศ์วีระนนท์ชัย
 • กุมารแพทย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-14.00
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-18.00
8.00-12.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.วิภาวี นภาอารักษ์
 • กุมารแพทย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00–14.00
08.00–14.00
08.00–14.00
07.00–14.00
07.00–17.00
07.00–16.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.รังรักษ์ สวนดอก
 • กุมารแพทย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00
09.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-20.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.พลอยวรรณ เพชรี
 • กุมารแพทย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
10.00–21.00
10.00–21.00
10.00–21.00
10.00–21.00
10.00–17.00*
ดูเพิ่มเติม
พญ.ปณดา อัศวเคนทร์กุล
 • กุมารแพทย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00–17.00
08.00–17.00
08.00–19.00
08.00–12.00
08.00–17.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.นาฏลดา แนมใส
 • กุมารแพทย์สาขาประสาทวิทยา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
9.00–16.00
9.00–20.00
9.00–16.00
9.00–20.00
7.00–16.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ชนิดา วงษ์รัตน์
 • กุมารแพทย์ สาขาโรคทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
07.00-14.00
09.00-21.00
07.00-14.00
09.00-21.00
08.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ณัฏฐาภรณ์ ตั้งไพฑูรย์
 • กุมารแพทย์ สาขาทารกแรกเกิด
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
10.00-14.00
10.00-14.00
10.00-14.00
10.00-14.00
10.00-14.00
09.00–12.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.วรรัตน์ กัจฉมาภรณ์
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00–12.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ชัยภัทร ทวีรุจิโรจน์
 • กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-16.00
07.00-14.00
09.00-21.00
08.00-12.00
08.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
รศ.นพ.ปรีดา วาณิชยเศรษฐกุล
 • กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคโลหิตจาง โรคเลือดออกง่ายในเด็ก
 • โรคมะเร็งในเด็ก การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (Stem Cell)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
16.00–21.00
08.00–12.00*
ดูเพิ่มเติม
พญ.สุธีรา คุปวานิชพงษ์
 • กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00–20.00
08.00–16.00
08.00–17.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ธีรพงศ์ ว่องวิภาสมิตกุล
 • กุมารแพทย์โรคหัวใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
20.00-07.00 น. *
20.00-07.00 น. *
17.00-07.00 น. *
ดูเพิ่มเติม
นพ.กิตติศักดิ์ สุรประยูร
 • กุมารแพทย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
10.00–21.00
10.00–21.00
10.00–21.00
10.00–21.00

*หมายเหตุ : *วันเสาร์ที่ 13,27

*หมายเหตุ : วันเสาร์ (วันที่ 6,20)

*หมายเหตุ : วันอาทิตย์ (วันที่ 11,25)

*หมายเหตุ : *วันพุธที่ 17,24 วันศุกร์ที่ 12,19,26 วันเสาร์ที่ 13,20,27