เกี่ยวกับสินแพทย์

ที่มาของโรงพยาบาล

ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของคณะผู้บริหารในกลุ่มของโรงพยาบาลรามคำแหง โรงพยาบาลสินแพทย์ และโรงพยาบาลวิภาวดี ซึ่งมีความปรารถนาจะให้เป็นสถานบริการด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานทางการแพทย์ทัดเทียมโรงพยาบาลในเครือ และเป็นที่พึ่งสำหรับพี่น้องชาวมีนบุรี และบริเวณใกล้เคียง เมื่อมีปัญหาด้านสุขภาพ

โรงพยาบาลเสรีรักษ์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 141 เตียง ได้เปิดให้บริการจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นมา โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเอาใจใส่ในงานบริการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายในอาคารที่ปลอดโปร่ง สะดวกสบาย โรงพยาบาลเสรีรักษ์ มีความปรารถนาที่จะให้บริการทุกท่านด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และการดูแลเอาใจใส่ เพื่อให้เสรีรักษ์เป็นโรงพยาบาลท่านสามารถมอบความไว้วางใจได้ในทุกปัญหาด้านสุขภาพ

 

ค่านิยม

  • Compassion : ความรักและเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ
  • Courtesy : ความเคารพและให้เกียรติผู้รับบริการ
  • Communication : การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  • Competency : ความรู้ความสามารถในงาน
  • Seamless Teamwork : การทำงานเป็นทีมแบบไร้รอยต่อ

 

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลที่ทุกคนปรารถนาจะมาใช้บริการ เมื่อคิดถึงเรื่องสุขภาพ

 

พันธกิจ

มุ่งสู่ ความเป็นเลิศ ด้านบริการ และการประกอบวิชาชีพ

 

จากใจผู้อำนวยการ

กระผมในนามของคณะแพทย์ และพนักงานของ โรงพยาบาลเสรีรักษ์ทุกคน ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่กรุณาให้เกียรติ โรงพยาบาลเสรีรักษ์ในการให้การบริการด้านสุขภาพแก่ท่าน

โรงพยาบาลเสรีรักษ์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 141 เตียง ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของ โรงพยาบาลรามคำแหง, โรงพยาบาลสินแพทย์ และโรงพยาบาลวิภาวดี ซึ่งปรารถนาจะให้โรงพยาบาลเสรีรักษ์ เป็นสถานบริการที่มีมาตรฐานทัดเทียมโรงพยาบาลในเครือ และเป็นที่พึ่งพิงให้สำหรับพี่น้องชาวมีนบุรี และท้องถิ่นใกล้เคียง เวลามีปัญหาเรื่องสุขภาพ

โรงพยาบาลเสรีรักษ์ ได้เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นมา โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่างๆหลากหลายสาขา, บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเอาใจใส่ในงานบริการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายในอาคารที่ปลอดโปร่ง สะดวกสบาย

กระผมตลอดจนคณะแพทย์ และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลเสรีรักษ์ มีความปรารถนาอย่างจริงใจ ที่จะให้การบริการทุกท่านด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเอาใจใส่ เพื่อให้โรงพยาบาลเสรีรักษ์เป็นโรงพยาบาลที่ท่านสามารวางใจได้ เมื่อทุกท่านมีปัญหาด้านสุขภาพ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราชาวเสรีรักษ์จะมีโอกาสได้ต้อนรับ และให้บริการทุกท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพดังกล่าว ตลอดไป