เวลาออกตรวจ
ศูนย์ทันตกรรม
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.ศิริพร ส่งศิริประดับบุญ
 • ทันตกรรมเด็ก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-20.00 น
ดูเพิ่มเติม
นันธิยา สุขเจริญ
 • ทันตแพทย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-20.00 น.
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.ศุทธินันท์ ด่านธำรงกุล
 • ทันตกรรมจัดฟัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
16.00 - 20.00 น.
08.00 -18.00 น.**
ดูเพิ่มเติม
ทพ.กิตติธัช ผะอบแสง
 • ทันตกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00–17.00
08.00–17.00
08.00–20.00
09.00-17.00
08.00–20.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.อรณัฐ กฤษณสุวรรณ
 • ทันตกรรมเด็ก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-17.00
08.00-17.00
08.00-20.00
09.00-17.00
08.00-20.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.นิรินธน์ มโนทรัพย์ศักดิ์
 • ทันตกรรมเด็ก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00 - 20.00 *
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.ศิริรัตน์ ชั้นศิริ
 • ทันตกรรมหัตถการ (เฉพาะทางอุดฟันยาก)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
ทพ.ภูริณัฐ โรจน์พานิช
 • ทันตแพทย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00 - 20.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.ปฐมาภรณ์ นาคนิพัฒน์
 • ทันตแพทย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-18.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.นภาพร โภไคยวณิชกุล
 • ทันตแพทย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00-19.00
17.00-19.00*
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.ศุทธินันท์ ด่านธำรงกูล
 • ทันตแพทย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-18.00*
ดูเพิ่มเติม
ทพญ. ชยพร อัญชนานนท์
 • ทันตกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.ลลิตา ตั้งรัชตะกุล
 • ทันตกรรมประดิษฐ์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-20.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.ศิริรัตน์ ชั้นศิริ
 • ทันตกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-16.00
08.00-16.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.นันธิยา สุขเจริญ
 • ทันตกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-20.00
08.00-20.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.ภชสร เวชยชัย
 • ทันตกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00–20.00
08.00–16.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.กัญญนันทน์ รมยสินพงศ์
 • ทันตกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00–20.00
09.00–20.00 *
ดูเพิ่มเติม
ทพ.ภูริณัฐ โรจน์พานิช
 • ทันตกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-20.00
ดูเพิ่มเติม
ทพ.วัชรพงศ์ วงศ์หิรัญวัฒน์
 • ทันตกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-20.00
09.00-20.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.ดร.ศิริพร ส่งศิริประดับบุญ
 • ทันตกรรมเด็ก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-20.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.พลินี เดชสมบูรณ์รัตน์
 • ทันตกรรมเด็ก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-18.00*
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.นิรินธน์ มโนทรัพย์ศักดิ์
 • ทันตกรรมเด็ก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-20.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.ปฐมาภรณ์ นิวัฒเจริญชัยกุล
 • ทันตกรรมเวชศาสตร์ช่องปาก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00–18.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.อังคณา ตั้นพันธ์
 • ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก (ปริทันตวิทยา)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00–18.00
08.00–13.00*
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.ณัชชารีย์ เชาว์ปิยพัฒน์
 • ปริทันตวิทยา (รักษาโรคเหงือก)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
9.00-16.00
9.00-16.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.อรอนงค์ ศรีสุภาพ
 • ทันตกรรมประดิษฐ์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-16.00
08.00-16.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.วรรณกาญจน์ กาญจนมา
 • ทันตกรรมประดิษฐ์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00*
ดูเพิ่มเติม
ทพญ. ชนิกา สิงห์วิชา
 • ทันตกรรมประดิษฐ์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00–16.00
ดูเพิ่มเติม
ทพ.ธีรวัฒน์ ศรีภิรมย์
 • ทันตกรรมประดิษฐ์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00–20.00 * , 09.00-20.00 **
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.รพีพรรณ คงพิทักษ์สกุล
 • ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00–16.00
08.00–16.00
ดูเพิ่มเติม
ทพ.ณัฐพล เชิดชูจิต
 • ทันตกรรมประดิษฐ์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
ทพ.กฤตภาส จันทร์แสงฟ้า
 • ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00–17.00
ดูเพิ่มเติม
ทพ.ยอดมงคล ศรีอรุโณทัย
 • ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00–20.00
08.00–20.00 *
ดูเพิ่มเติม
ทพ.บัณฑิต วิเศษมงคลชัย
 • ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00–20.00
ดูเพิ่มเติม
ทพ.ณัฐกร แซ่เหง่า
 • ศัลย์ศาสตร์ช่องปากและแม๊กซิลโล เฟเชียล
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00-20.00
17.00-20.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.สุริสา เกษรมาลา
 • ทันตกรรมจัดฟัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
10.00-14.00*
ดูเพิ่มเติม
ทพญ. นวรัตน์ วรวงศากุล
 • ทันตกรรมจัดฟัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
10.00-19.00*
09.00-14.00**
ดูเพิ่มเติม
ทพ.จักรพงษ์ วิเศษสัมมาพันธ์
 • ทันตกรรมจัดฟัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
14.00-20.00
14.00-20.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.ยุพาพร กาญจนวรุตม์
 • ทันตกรรมรักษารากฟัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-18.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.ภัทรศรี อัสดรมิ่งมิตร
 • ทันตกรรมรักษารากฟัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
10.00–16.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.ปานรดา กฤตย์ธำรงกุล
 • ทันตกรรมรากฟัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
10.00–17.00
09.00–17.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.สุปรียา กองสาสนะ
 • ทันตกรรมรักษารากฟัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-17.00

*หมายเหตุ : ** วันที่ 27

*หมายเหตุ : *วันเสาร์ที่ 6,20)

*หมายเหตุ : **กรุณาสอบถามเวลาตรวจของทันตแพทย์ได้ที่ 0-2761-9888 ต่อ 1219-1220 (ศูนย์ทันตกรรม)

*หมายเหตุ : *วันพุธที่ 10,24

*หมายเหตุ : *วันเสาร์ที่ 27

*หมายเหตุ : *วันอาทิตย์ที่ 7,21,28

*หมายเหตุ : *วันเสาร์ (วันที่ 13,27)

*หมายเหตุ : *วันเสาร์ ที่ 6,20

*หมายเหตุ : *วันเสาร์ที่ 7,21

*หมายเหตุ : *วันเสาร์ที่ 6,27 **วันเสาร์ที่ 13

*หมายเหตุ : วันอาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 1,3และ5 ของเดือน)

*หมายเหตุ : * วันอาทิตย์ที่ 20,27

*หมายเหตุ : วันอาทิตย์ที่ 14,28

*หมายเหตุ : * วันเสาร์ที่ 13 , **วันอาทิตย์ที่ 7

*หมายเหตุ : วันพฤหัสที่ 4,18 วันอาทิตย์ที่ 14