เวลาออกตรวจ
ศูนย์ทันตกรรม
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.ลลิตา ตั้งรัชตะกุล
 • ทันตกรรมประดิษฐ์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
9.00-20.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ. ชยพร อัญชนานนท์
 • ทันตกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-16.00
08.00-16.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.ศิริรัตน์ ชั้นศิริ
 • ทันตกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-16.00
08.00-16.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.นันธิยา สุขเจริญ
 • ทันตกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-20.00
08.00-20.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.ภชสร เวชยชัย
 • ทันตกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00–20.00
08.00–16.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.กัญญนันทน์ รมยสินพงศ์
 • ทันตกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00–20.00
09.00–20.00 *
ดูเพิ่มเติม
ทพ.กิตติธัช ผะอบแสง
 • ทันตกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00–17.00
08.00–17.00
08.00–20.00
09.00-17.00
09.00–20.00
ดูเพิ่มเติม
ทพ.ภูริณัฐ โรจน์พานิช
 • ทันตกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-20.00
ดูเพิ่มเติม
ทพ.วัชรพงศ์ วงศ์หิรัญวัฒน์
 • ทันตกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-20.00
09.00-20.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.อรณัฐ กฤษณสุวรรณ
 • ทันตกรรมเด็ก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-17.00
08.00-17.00
08.00-20.00
09.00-17.00
09.00-20.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.พลินี เดชสมบูรณ์รัตน์
 • ทันตกรรมเด็ก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-18.00*
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.นิรินธน์ มโนทรัพย์ศักดิ์
 • ทันตกรรมเด็ก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-20.00*
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.ปฐมาภรณ์ นิวัฒเจริญชัยกุล
 • ทันตกรรมเวชศาสตร์ช่องปาก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00–18.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.อังคณา ตั้นพันธ์
 • ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก (ปริทันตวิทยา)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00–18.00
08.00–13.00*
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.ณัชชารีย์ เชาว์ปิยพัฒน์
 • ปริทันตวิทยา (รักษาโรคเหงือก)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
9.00-16.00
9.00-16.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.อรอนงค์ ศรีสุภาพ
 • ทันตกรรมประดิษฐ์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-16.00
09.00-16.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ. ชนิกา สิงห์วิชา
 • ทันตกรรมประดิษฐ์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00–16.00
ดูเพิ่มเติม
ทพ.ธีรวัฒน์ ศรีภิรมย์
 • ทันตกรรมประดิษฐ์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00–20.00*
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.รพีพรรณ คงพิทักษ์สกุล
 • ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00–16.00
08.00–16.00
ดูเพิ่มเติม
ทพ.กฤตภาส จันทร์แสงฟ้า
 • ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00–19.00
ดูเพิ่มเติม
ทพ.ยอดมงคล ศรีอรุโณทัย
 • ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
9.00–20.00
9.00–20.00
ดูเพิ่มเติม
ทพ.บัณฑิต วิเศษมงคลชัย
 • ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00–20.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ. นวรัตน์ วรวงศากุล
 • ทันตกรรมจัดฟัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
10.00-14.00*
10.00-14.00*
ดูเพิ่มเติม
ทพ.จักรพงษ์ วิเศษมงคลชัย
 • ทันตกรรมจัดฟัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
15.00-20.00*
14.00-20.00*
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.ยุพาพร กาญจนวรุตม์
 • ทันตกรรมรักษารากฟัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-18.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.ภัทรศรี อัสดรมิ่งมิตร
 • ทันตกรรมรักษารากฟัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
10.00–15.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.ปานรดา กฤตย์ธำรงกุล
 • ทันตกรรมรากฟัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
13.00–17.00
09.00–17.00
ดูเพิ่มเติม
ทพญ.สุปรียา กองสาสนะ
 • ทันตกรรมรักษารากฟัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-17.00

*หมายเหตุ : *วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่1,3,5)

*หมายเหตุ : *สัปดาห์ที่ 2,4

*หมายเหตุ : *(สัปดาห์ที่ 1,3,5)

*หมายเหตุ : *(สัปดาห์ที่ 1,3)

*หมายเหตุ : (สัปดาห์ที่ 1,4)

*หมายเหตุ : วันอาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 1,3และ5 ของเดือน)

*หมายเหตุ : * เสาร์ (สัปดาห์ ที่2 ) *อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 1 )

*หมายเหตุ : *พฤหัสบดี (สัปดาห์ที่ 1,3) *อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 2 )