ห้องรอคลอดห้องเดี่ยว (Single Room)

อาคาร B
บริการเพิ่มเติม
ฟรี น้ำดื่มวันละ 4 ขวด (เฉพาะวันแรก) วันต่อไปฟรีวันละ 2 ขวด
ฟรี น้ำอัดลม น้ำส้ม นม (ฟรีอย่างละ 2 เฉพาะวันแรก)
***ราคาอาหารแต่ละประเภท รวม 3 มื้อ เช้า กลางวัน เย็น
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
2,100 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
1,500 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
300 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
ราคารวม
3,900 บาท/วัน
***หมายเหตุ โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***ราคาอาหารแต่ละประเภท รวม 3 มื้อ เช้า กลางวัน เย็น ***ราคารวมขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารที่เลือก // **ไม่รวมค่ายา ค่าแพทย์ และค่าตรวจพิเศษอื่นๆ
บริการเพิ่มเติม
ฟรี น้ำดื่มวันละ 4 ขวด (เฉพาะวันแรก) วันต่อไปฟรีวันละ 2 ขวด
ฟรี น้ำอัดลม น้ำส้ม นม (ฟรีอย่างละ 2 เฉพาะวันแรก)
***ราคาอาหารแต่ละประเภท รวม 3 มื้อ เช้า กลางวัน เย็น
ห้องพักอื่นๆ
อาคาร A
ห้อง วี.ไอ.พี. (VIP Room)
ราคา : 6,500 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร A
Premier Room
ราคา : 8,100 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องเดี่ยวพิเศษ (Special Single Room )
ราคา : 4,300 บาท/วัน
อ่านต่อ