ห้องพรีเมียร์ (Premier Room)

อาคาร A
บริการเพิ่มเติม
ฟรี น้ำดื่มวันละ 4 ขวด (เฉพาะวันแรก) วันต่อไปฟรีวันละ 2 ขวด
ฟรี น้ำอัดลม น้ำส้ม นม อย่างละ 2 ขวด (เฉพาะวันแรก)
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
5,700 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
1,200 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
250 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
ราคารวม
7,150 บาท/วัน
ราคาดังกล่าวเป็นค่าบริการต่อวัน
ราคาอาหาร/มื้อ
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริการเพิ่มเติม
ฟรี น้ำดื่มวันละ 4 ขวด (เฉพาะวันแรก) วันต่อไปฟรีวันละ 2 ขวด
ฟรี น้ำอัดลม น้ำส้ม นม อย่างละ 2 ขวด (เฉพาะวันแรก)
ห้องพักอื่นๆ
อาคาร A
ห้อง วี.ไอ.พี. (VIP Room)
ราคา : 6,150 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องเดี่ยวพิเศษ (Single Room)
ราคา : 4,050 บาท/วัน
อ่านต่อ