Package ผ่าตัดข้อสะโพก Hip Bipolar

ระยะเวลา : 11 กรกฎาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567

Package Detail

-แพคเกจ ผ่าตัดข้อสะโพก  (3 วัน 2 คืน)

หมายเหตุ :  ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.แล้ว

ยกเว้น :

1.ค่ารักษาพยาบาลและค่าปรึกษาแพทย์อื่นๆ กรณีผู้ป่วยมีโรคประจำตัวหรือภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังผ่าตัด

2.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆนอกเหนือจากแพ็คเกจ เช่น ราคาดังกล่าวไม่รวมค่า MRI และค่าตรวจโควิด


ราคา   200,000   บาทSHARE