โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ประกอบอาหาร

ระยะเวลา : 28 สิงหาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2568

Package Details 

รายการตรวจ

  • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ (Physical Examination)
  • ตรวจเอ๊กซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-Ray)
  • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด เอ (Anti HAV)
  • ตรวจหาโรคไข้ไทฟอยด์ (Widal test)
  • ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Amphet)
  • ตรวจอุจจาระ (Stool Culture)

ราคา   2,600   บาทSHARE