โปรแกรมตรวจสุขภาพ Silver Program (Male&Female)

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Silver Program

เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ที่ต้องการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ

 

 1. ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination by Internal Medicine)
 2. ตรวจสุขภาพฟันโดยทัตแพทย์ (Dental Examination)
 3. ตรวจเอกซเรย์ช่องปากและฟัน X-ray Orthopanoramic (Pacs) (Digital)
 4. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X- ray)
 5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 6. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 7. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดสะสม (HbA1c)
 8. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 9. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 10. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 11. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 12. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)
 13. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)
 14. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL)
 15. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL)
 16. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (HBs Ag)
 17. ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี  (Anti-HBs  หรือ HBs Ab)
 18. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด ซี (Anti -HCV)
 19. ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566

ราคาโปรโมชั่น 4,410 บาท (ปกติราคา 4,900 บาท)


ราคา   4,410   บาทSHARE