โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gold Program Male

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gold Program

เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ที่ต้องการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ

 

 1. ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination by Internal Medicine)
 2. ตรวจตาโดยแพทย์จักษุ (Eye Examination)
 3. ตรวจสุขภาพฟันโดยทัตแพทย์ (Dental Examination)
 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 5. ตรวจเอกซเรย์ช่องปากและฟัน X-ray Orthopanoramic (Pacs) (Digital)
 6. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X- ray)
 7. ตรวจเอกซเรย์ช่องท้องส่วนบน / ล่าง U/S Upper Abdomen *เลือกตรวจได้เพียง 1 รายการเท่านั้น
 8. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 9. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 10. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดสะสม (HbA1c)
 11. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 12. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 13. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 14. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 15. ตรวจหากรดยูริก (Uric Acid)
 16. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)
 17. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)
 18. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL)
 19. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL)
 20. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (HBs Ag)
 21. ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี  (Anti-HBs  หรือ HBs Ab)
 22. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด ซี (Anti -HCV)
 23. ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)

 

 

ราคาโปรโมชั่น 5,850 บาท (ปกติราคา 6,500บาท)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566


ราคา   5,850   บาทSHARE