โปรแกรมตรวจสุขภาพ Basic Living Program (Male&Female)

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Basic Living Program

 

 1. ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination by Internal Medicine)
 2. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 3. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X ray)
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 5. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 6. ตรวจหาระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c)
 7. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 8. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 9. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 10. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 11. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)
 12. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)
 13. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (HDL)
 14. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (LDL)

 

ราคาโปรโมชั่น 2430, บาท (ปกติราคา 2,700 บาท)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566


ราคา   2,430   บาทSHARE