โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่ทำงานในที่สูง

ระยะเวลา : 28 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2568

Package Detail 

รายการตรวจ

  • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ (Physical Examination)
  • ตรวจเอ๊กซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X Ray)
  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
  • ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
  • ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Amphet)

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการรพ.


ราคา   1,850   บาทSHARE