โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ดูเด็กและผู้สูงอายุ

ระยะเวลา : 28 สิงหาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2568

Package Details  

รายการตรวจ

  • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ (Physical Examination)
  • ตรวจเอ๊กซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X Ray)
  • ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (HBs Ag)
  • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด เอ (Anti HAV)
  • การตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Examination)
  • ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Amphetamine)
  • ตรวจอุจจาระ (Stool Examination)
  • Anti HIV (Ag/Ab combo) (Screening) (CMIA)
  • VDRL (RPR)

หมายเหตุ :  ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ รวมค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการรพ.

 


ราคา   2,850   บาทSHARE