โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับพื้นที่อับอากาศ

ระยะเวลา : 28 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2568

Package Details 

รายการตรวจ

  • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ (Physical Examination)
  • ตรวจเอ๊กซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-Ray)
  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
  • ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Amphetamine)
  • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  • ตรวจวัดสายตา สั้น ยาว บอด สี

ราคา   2,350   บาทSHARE