Package ตรวจสุขภาพประจำปี (ชาย,หญิง) (Silver Program)

ระยะเวลา : 31 ธันวาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (Silver Program) 

  • ช่วงอายุ 35 ปี (ชาย,หญิง)
  • รายละเอียดโปรแกรมตรวจ  https://bit.ly/43q1dEr

การตรวจสุขภาพประจำปี

เป็นพิ้นฐานของการดูแลสุขภาพอย่างน้อยควรตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง จะช่วยให้เราตรวจหาโรคบางอย่างที่ไม่แสดงอาการในระยะแรก หรือภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ เป็นต้น ซึ่งการค้นพบที่มาของโรคดังกล่าวจะช่วยส่งผลให้กระบวนการดูแลและรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพ

  • กรุณางดน้ำ แลพอาหารอย่างน้อย 8 – 10 ชม. ก่อนเข้ารับบริการ
  • ควรสวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย และสะดวกต่อการเข้ารับการตรวจ
  • ควรนอนหลับผักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอนก่อนตรวจสุขภาพ
  • ถ้ามีฟิลม์เก่ากรุณานำมาด้วยทุกครั้ง
  • หากสงสัยว่าตั้งครรภ์กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้าก่อนตรวจ

ยกเว้น : รายการตรวจที่ส่งออกนอก รพ.ทุกกรณี

สิทธิพิเศษสำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ 

  1. มอบบัตรรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม 1 ใบ
  2. มอบบัตร Member Card 1 ใบ (เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เป็นสมาชิก รพ.)

 


ราคา   4,900   บาท


Contact info


SHARE